KATALOG
INDIR GÖRÜNTÜLE

KVKK Politika Belgesi

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

 

İçindekiler

1.Bölüm

 1. Giriş……………………………………………………………………………………………………………………..6
 2. Politikanın Amacı ……………………………………………………………………………………………….6
 3. Kapsam …………………………………………………………………………………………………………….6
 4. Politikanın Ve İlgili Mevzuatın Uygulanması ……………………………………………………………7
 5. Politikanın Yürürlüğü ……………………………………………………………………………………………7

2.Bölüm

2. Kişisel Verilerin Korunması İlişkin Hususlar …………………………………………………………..7

2.1.Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması ………………………………………………………………….7

2.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler …………….7

(i) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Teknik Tedbirler………………………7

(ii) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan İdari Tedbirler ……………………….8

2.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan Teknik ve İdari Tedbirler ………………8

(i) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler………………………..8

(ii) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler …………………………9

2.1.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması …………………………………………………………………………..9

(i) Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması İçin Alınan Teknik Tedbirler …………………………….9

(ii)Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması İçin Alınan İdari Tedbirler ……………………………..10

2.1.4. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi ……………………………………………..10

2.1.5. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler ……………. …………………10

2.2. Veri Sahibinin Haklarının Gözetilmesi ve Taleplerinin Değerlendirilmesi………………………………….10

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması………………………………………………………………….11

2.4. İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi …..11

2.5. Alt İşveren Çalışanları, Stajyerler ve Tedarikçilerin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusundaki Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi …..12

3.Bölüm   

      3. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hususlar……………………………………………………………………..12   

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi…….……………………………13

 • Hukuka Ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme ………………………………………………………………………..13
 • Kişisel Verilerin Doğru Ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama ………………………………………….13
 • Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlarla İşleme ……………………………………………………………………………….13
 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olma ……………………………………………………………13

3.1.5.İlgili Mevzuatta Öngörülen Veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme..13

3.2.Kişisel Verileri, KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartlarından Bir Veya Birkaçına Dayalı Ve Bu Şartlarla Sınırlı Olarak İşleme…….14

3.3. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması Ve Bilgilendirilmesi…………………………………………………………..14

3.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi…………………………………………………………………………………..14

3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması…………………………………………………………..…………………..15

3.5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması………………………………………………………………………………………………….16

3.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması……………………………………………………………………………..16

3.6. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması……………………………………………………………………………………..17

3.6.1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması…………………………………………………………………………………..17

3.6.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması………………………………………………………………18

4. Bölüm

 1. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kategorizasyonu, İşlenme Amaçları Ve Saklanma Süreleri………………………..17

4.1. Kişisel Verilerin Kategorizasyonu…………………………………………………………………………………………………………………………………..17

4.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları………………………………………………………………………………………………………………………………….19

4.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri…………………………………………………………………………………………………………………………………20

 

5. Bölüm 

     5. Tayaş Gıda San. Ve Tic. Aş.Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Sahiplerine İlişkin Kategorizasyon…………………………………….20

 

6. Bölüm

 1. Tayaş Gıda San. Ve Tic. Aş.Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler Ve Aktarılma Amaçları…………………………23
 2. Bölüm
 3.   7.  Kişisel Verilerin Kanundaki İşleme Şartlarına Dayalı Ve Bu Şartlarla Sınırlı Olarak İşlenmesi……………………………………..24

7.1. Kişisel Verilerin Ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi…………………………………………………………………………………………….24

7.1.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi…………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

(i) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması………………………………………………………………………………………………………………..24

(ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi……………………………………………………………………………………………………………………………………..24

(iii) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması……………………………………………………………………………………….25

(iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması………………………………………………………………………………………………25

(v) Tayaş Gıda San. Ve Tic. AŞ. Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi…………………………………..25

(vi) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi………………………………………………………………………………………………………..25

(vii) Bir Hakkın Tesisi Veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması………………………………………………………………………………25

(viii)  Tayaş Gıda San. Ve Tic. AŞ. Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin Meşru Menfaati İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması…………………25

7.1.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi…………………………………………………………………………………………………………………………6

 1. Bölüm
 2. 8. Bina, Tesis Girişleri İle Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri……………………………………………………..26

8.1. Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. Bina, Tesis Girişlerinde Ve İçerisinde Yürütülen Kamera İle İzleme Faaliyeti………..26

8.1.1. Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı………………………………………………………………………………………………………………………………..26

8.1.2. KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası İle İzleme Faaliyeti Yürütülmesi…………………………………………………………………………………………27

8.1.3. Kamera İle İzleme Faaliyetinin Duyurulması ……………………………………………………………………………………………………………………………………27

8.1.4. Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık………………………………………………………………………………………………..27

8.1.5. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması …………………………………………………………………………………………………………………………………27

8.1.6. Kamera İle İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi ……………………………………………………………………………………..27

8.1.7. İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği Ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı………………………………………………………..27

8.2. Tayaş Gıda San. Ve Tic. Aş. Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. Bina, Tesis Girişlerinde Ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi……..28

8.3. Tayaş Gıda San. Ve Tic. Aş. Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. Bina Ve Tesislerinde Ziyaretçilerimizle Sağlanan İnternet  Erişimlerine İlişkin Kayıtların Saklanması…..28

 1. Bölüm
 2. 9. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Şartları……………………………………………………………………………………………28

9.1. Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin Kişisel Verileri Silme, Yok Etme Ve Anonimleştirme Yükümlülüğü…………………..29

9.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Teknikleri………………………………………………………………………………………………29

9.2.1. Kişisel Verilerin Silinmesi Ve Yok Edilmesi Teknikleri…………………………………………………………………………………………………………………………29

(i) Fiziksel Olarak Yok Etme………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

(ii) Yazılımdan Güvenli Olarak Silme………………………………………………………………………………………………………………………………………………30

(iii) Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

9.2.2. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri………………………………………………………………………………………………………………………………….30

(i)Maskeleme…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

(ii)Toplulaştırma………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

(iii)Veri Türetme………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

(iv)Veri Karma…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31

9.2.3. Kişisel Verileri Resen Silme, Yok Etme Ve Anonim Hale Getirme Süreleri………………………………………………………………………………………………31

9.2.4. Kişisel Verileri İlgili Kişinin Talep Etmesi Halinde, Silme Ve Yok Etme Süreleri…………………………………………………………….………31

 

10.Bölüm

 1. Veri Sahiplerinin Hakları; Bu Hakların Kullanılması Ve Değerlendirilmesi Usulü……………………………………………………………………………………..31

10.1 Veri Sahibinin Hakları Ve Bu Haklarını Kullanması…………………………………………………………………………………………………………………………………32

10.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………32

10.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller……………………………………………………………………………………………………………………32

10.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

10.1.4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı………………………………………………………………………………………………………….33

10.2. Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin Başvurulara  Cevap Vermesi ….…………………………………………………….33

10.2.1. Tayaş Gıda San. Ve Tic. AŞ. Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi ……………………………………………………33

10.2.2. Tayaş Gıda San. Ve Tic. AŞ. Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler …………….33

10.2.3. Tayaş Gıda San. Ve Tic. AŞ. Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı ………………………………………33

Ek-1 Tanımlar……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33

K-4 İş Başvurusu Yapanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi ………………………………………………………………………………………………………………………………..36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bölüm

 • Giriş

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. için kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmekte olup, şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu hususta en önemli yön ise, işbu Politika ile yönetilen; şirketimizde çalışanların, alt işverenlerin, alt işveren çalışanlarının, iş başvurusu yapanların, stajyerlerin, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, tedarikçi çalışanlarının üçüncü kişilerin, müşterilerin, potansiyel müşterilerin kişisel verilerinin korunması oluşturmaktadır.

                                                                                         

T.C Anayasası’nın 20’nci maddesine göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş., işbu Politika ile yönetilen; şirketimizde çalışanların, alt işverenlerin, alt işveren çalışanlarının, iş başvurusu yapanların, stajyerlerin, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, tedarikçi çalışanlarının üçüncü kişilerin, müşterilerin, potansiyel müşterilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir. 

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş., tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu Politika ’da kişisel verilerin işlenmesinde Tayaş Gıda San. Ve Tic. AŞ ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin benimsediği ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin çalışmalar yapılmaktadır:

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

1.2.       Politikanın Amacı

Bu Politikanın temel amacı, Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş., tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen idari ve teknik sistemler konusunda şirketimizde çalışanların, alt işverenlerin, alt işveren çalışanlarının, iş başvurusu yapanların, stajyerlerin, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, tedarikçi çalışanlarının üçüncü kişilerin, müşterilerin, potansiyel müşterilerin kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaktır.

 1.3.      Kapsam

Bu Politika; Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’de, şirketimizde çalışanların, alt işverenlerin, alt işveren çalışanlarının, iş başvurusu yapanların, stajyerlerin, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, tedarikçi çalışanlarının üçüncü kişilerin, müşterilerin, potansiyel müşterilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 

 

1.4.       Politikanın Ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili yasal düzenlemeler öncelikle uygulanacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. İş bu Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralların Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve  Tayaş Mağazacılık A.Ş. uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlenmesinden oluşturulmuştur.

 

1.5.       Politikanın Yürürlüğü 

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından uygulanacak olan iş bu Politika 13 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

2. Bölüm

 

1. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hususlar

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş., 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

 

1.1.Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

1..1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş., kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

(i) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan Teknik Tedbirler

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında kurulan sistem Bilgi İşlem Departmanı tarafından denetlenmektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği şirket Genel Müdürüne raporlanmaktadır.
 • Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir.

(ii) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak İçin Alınan İdari Tedbirler

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 • Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin yürütmekte olduğu tüm faaliyetler kapsamında tüm birimlerin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler analiz edilerek, kişisel veriler tanımlanmış, veri işleyenler tespit edilmiş, görev tanımları yapılmış, her biri ile veri işleyen sözleşmesi imzalanmış ve görevlendirmeleri yapılmıştır.
 • Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin tüm birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygun bir biçimde belirlenmiştir. Ayrıca İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili birimlerdeki veri işleyenler özelinde farkındalık yaratmak ve uygulama kurallarını belirlemek amacıyla gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
 • Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi ortaya koyan iş sözleşmelerine, işyeri iç yönetmeliğine, yasaya aykırı olarak kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı artırılmakta ve denetimleri gerçekleştirilmektedir.

1.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan Teknik Ve İdari Tedbirler

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 (i) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
 • Kişisel verilerin toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

(ii) Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek  için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Çalışanlar, kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 • İş birimi bazında kişisel veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.
 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler (veri işleyen sözleşmesi) alınmaktadır.
 • Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere (gizlilik sözleşmesi); kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

1.1.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 (i) Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması İçin Alınan Teknik Tedbirler

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
 • Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir.
 • Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.

(ii) Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması İçin Alınan İdari Tedbirler

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Çalışanlar, kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler.
 • Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile imzalanan sözleşmelere (gizlilik sözleşmesi); kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

1.1.4. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş., 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

1.1.5. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

 

Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş., 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

1.2. Veri Sahibini Haklarının Gözetilmesi Ve Taleplerinin Değerlendirilmesi

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş., kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. 

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’ye iletmeleri durumunda Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

1.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 

6698 sayılı KVK Kanunu ile birtakım kişisel veriler hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem taşımaktadır. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından 6698 sayılı KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

1.4. İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıkların Arttırılması ve Denetimi 

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

Tayaş Gıda San. Ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dahil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır.

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. ‘nin iş birimlerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik yürütülen eğitim sonuçları Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. ‘ye raporlanmaktadır. Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. bu doğrultuda ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte ve gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

1.5. Alt İşveren Çalışanları, Stajyerler Ve Tedarikçilerin Kişisel Verilerin Korunması Ve  İşlenmesi Konusundaki Farkındalıklarının Arttırılması Ve Denetimi

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeye, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için alt işveren çalışanları, stajyerler ve tedarikçilerine eğitimler ve seminerler düzenlenmesini sağlamaktadır.

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tedarikçilerine yönelik yürütülen eğitimler periyodik olarak tekrarlanmakta, Alt işveren çalışanları ile stajyerler ve tedarikçilerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dahil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığın oluşması için gerekli sistemler kurulmakta konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır.

 

3. Bölüm

 

3. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hususlar

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. T.C. Anayasası’nın 20. maddesine ve 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. T.C. Anayasası’nın 20. ve 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5. maddesindeki şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. T.C. Anayasası’nın 20. ve 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 10. maddelerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

3.1.       Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

3.1.1. Hukuka Ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru Ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama 

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. Örneğin, Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından; kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerini düzeltme ve doğruluğunu teyit etmelerine yönelik sistem kurulmuştur.

 

3.1.3. Belirli, Açık Ve Meşru Amaçlarla İşleme  

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmaktadır.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı Ve Ölçülü Olma

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş., kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

 

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen Veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

 

3.2.  Kişisel Verileri, KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde Belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartlarından Bir Veya Birkaçına Dayalı Ve Bu Şartlarla Sınırlı Olarak İşleme

 

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. T.C. Anayasası’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

 

3.3.      Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması Ve Bilgilendirilmesi

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. bu kapsamda, T.C. Anayasası’nın 20. ve 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

 

 3.5.      Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi  

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından, 6698 sayılı KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

6698 sayılı KVK Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: 

 Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

 Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

 3.6.      Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. bu doğrultuda 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

3.6.1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

3.6.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir. 

 Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

 Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

3.7.      Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. 

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) kişisel veriler aktarılabilmektedir. Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

 

3.7.1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerden birinin varlığı durumunda kişisel verileri Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir:

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Tayaş Gıda San. Ve Tic. AŞ ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.‘nin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

3.7.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda Yeterli Korumaya Sahip veya Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülkelere aktarabilmektedir. 

 Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

 Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

 

4. Bölüm

 

4. Şirketimiz Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kategorizasyonu, İşleme Amaçları Ve Saklanma Süreleri

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.  KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğü kapsamında hangi kişisel veri sahibi gruplarının hangi kişisel verilerini işlediğini, kişisel veri sahibinin kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve saklama sürelerini kişisel veri sahibine bildirmektedir. 

 

4.1.       Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. nezdinde; şirketin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki süjelerle (Çalışanlar, Alt işverenler, Alt İşveren Çalışanları, İş Başvurusu Yapanlar, Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçiler, Tedarikçi Çalışanları,  Ziyaretçiler, Stajyerler ve Üçüncü kişiler) sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

 

 

Kişisel Veri

Kategorizasyonu

Kişisel Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir, ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. bilgiler
İletişim Bilgisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler
Lokasyon Verisi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişisel veri sahibinin Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, şirketin ürün ve hizmetlerinin kullanımı sırasında veya iş birliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler; GPS lokasyonu, seyahat verileri v.b.
Aile Bireyleri ve Yakın

Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili veya şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler 
Fiziksel Mekân

Güvenlik Bilgisi 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.
Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler
Görsel/İşitsel Bilgi  Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler
Özlük Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri
Özel    Nitelikli   Kişisel

Veri 

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, üye olunan dernek ve sendika bilgisi gibi)
Talep/Şikâyet Yönetimi

Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

 

4.2.      Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kişisel verilerinizin Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması
 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; veri sahibinin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından işlenmesi
 • Kişisel verilerin Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından işlenmesinin Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması
 • Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesidir.

Bu kapsamda Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Etkinlik yönetimi
 • Tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • Alt İşverenlerle olan ilişiklerin yönetimi
 • Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. Personel temin süreçlerinin yürütülmesi
 • Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi
 • Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. hukuk işlerinin icrası/takibi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası
 • Talep ve şikâyet yönetimi
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından açık rızanız temin edilmektedir. 

 

4.3.       Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. 

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ve uygulamaları ile ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’ye yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 

5. Bölüm

 

5. Tayaş Gıda San. Ve Tic. Aş Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Sahiplerine İlişkin Kategorizasyon

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından aşağıda sıralanan kişisel veri sahibi kategorilerinin kişisel verileri işlenmekle birlikte, işbu Politikanın uygulama kapsamı Çalışanlar, Alt işverenler, Alt İşveren Çalışanları, İş Başvurusu Yapanlar, Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçiler, Tedarikçi Çalışanları,  Ziyaretçiler, Stajyerler ve Üçüncü kişiler ile sınırlıdır. 

Aşağıda işbu Politika kapsamında yer alan Çalışanlar, Alt işverenler, Alt İşveren Çalışanları, İş Başvurusu Yapanlar, Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçiler, Tedarikçi Çalışanları,  Ziyaretçiler, Stajyerler ve Üçüncü kişiler kavramlarına açıklık getirilmektedir.  

 

 

 

Kişisel Veri Sahibi Kategorisi Açıklaması
Çalışanlar  Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’de 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan ve iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler 
Ziyaretçi  Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan ziyaretçi konumundaki gerçek kişiler 
Üçüncü Kişi Bu Politika ve Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler (Örn. Aile bireyleri ve yakınlar, eski çalışanlar)  
İş Başvurusunda Bulunanlar Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’ye herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler
Alt işveren İşçileri Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’den 4857 sayılı Kanun kapsamında asıl işin bir bölümünde ya da yardımcı işlerinde iş alan alt işverenlerin istihdam ettiği gerçek kişiler
Alt İşverenler Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’den 4857 sayılı Kanun kapsamında asıl işin bir bölümünde ya da yardımcı işlerinde iş alan diğer işverenler
Stajyerler Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’de 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında staj yapan gerçek kişiler
Tedarikçiler Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu tedarikçiler
Tedarikçi çalışanları Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin iş ilişkisi içerisinde bulunduğu tedarikçilerin çalışanı olan gerçek kişiler
Müşteriler Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. ile ticari faaliyetleri kapsamında iş ilişkisi içerisinde bulunan gerçek kişiler
Potansiyel Müşteriler Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. ile iş yapma potansiyeline sahip, sizinle çalışmak isteyebilecek, satın alım gücü olan ama henüz ulaşamadığınız, ulaştıysanız da satış yapamadığınız bir müşteri kitlesi

 

Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır. 

 

 

Kişisel

Veri Kategorizasyonu

İlgili     Kişisel    Verinin    İlişkili     Olduğu     Veri     Sahibi

Kategorisi  

Kimlik Bilgisi Çalışanlar, Alt işverenler, Alt İşveren Çalışanları, İş Başvurusu Yapanlar, Müşteriler, Tedarikçiler, Tedarikçi Çalışanları,  Ziyaretçiler, Stajyerler ve Üçüncü Kişiler
İletişim Bilgisi  Çalışanlar, Alt işverenler, Alt İşveren Çalışanları, İş Başvurusu Yapanlar, Müşteriler, Tedarikçiler, Tedarikçi Çalışanları,  Ziyaretçiler, Stajyerler ve Üçüncü Kişiler
Lokasyon Verisi  Çalışanlar, Alt işveren çalışanları, Tedarikçi Çalışanları
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi  Çalışanlar, Alt işveren çalışanları, Stajyerler, Üçüncü Kişi,

 

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi   Çalışanlar, Alt işverenler, Alt İşveren Çalışanları, İş Başvurusu Yapanlar, Müşteriler, Tedarikçiler, Tedarikçi Çalışanları,  Ziyaretçiler, Stajyerler ve Üçüncü Kişiler
Finansal Bilgi Çalışanlar, Alt işverenler, Alt İşveren çalışanları, İş Başvurusu Yapanlar, Stajyerler, Ziyaretçiler, Tedarikçiler, Tedarikçi Çalışanları, Müşteriler,
Görsel/İşitsel Bilgi Çalışanlar, Alt işverenler, Alt İşveren çalışanları, İş Başvurusu Yapanlar, Stajyerler, Ziyaretçiler, Tedarikçiler, Tedarikçi Çalışanları, Müşteriler,
Özlük Bilgisi Çalışanlar, Alt işveren çalışanları, Tedarikçi Çalışanları, İş Başvurusu Yapanlar, Stajyerler,
Özel Nitelikli Kişisel Veri  Çalışanlar, Alt işveren çalışanları, İş Başvurusu Yapanlar, Stajyerler,
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Çalışanlar, Alt işveren çalışanları, İş Başvurusu Yapanlar, Stajyerler, Ziyaretçiler, Tedarikçiler, Müşteriler ve Üçüncü Kişi

6. Bölüm

 

6 . Tayaş Gıda San. Ve Tic. Aş. Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler Ve Aktarılma Amaçları

 

Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir: 

 • Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. şirket üst düzey yetkililerine,
 • Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. Yetkililerine,
 • Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir. 

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek

Kişiler

Tanımı Veri Aktarım Amacı
Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. Şirket Yetkilileri Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. Yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişiler Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları  İlgili mevzuat hükümlerine göre Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları  İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak 
Hukuken Yetkili Özel Hukuk

Kişileri 

İlgili mevzuat hükümlerine göre Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’den bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri  İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

 

7. Bölüm

 

7.Kişisel Verilerin Kanundaki İşleme Şartlarına Dayalı Ve Bu Şartlarla Sınırlı Olarak İşlenmesi

 

Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak işlediği kişisel veriler hakkında kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır.

 

 7.1.     Kişisel Verilerin Ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

7.1.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen (genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

(i) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yönelik işleme amacının (birincil işleme) dışındaki kişisel veri işleme faaliyetleri için (ikincil işleme) işbu başlığın (ii), (iii), (iv) (v), (vi), (vii) ve (viii)’de yer alan şartlardan en az biri aranmakta; bu şartlardan biri yok ise, Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından bu kişisel veri işleme faaliyetleri kişisel veri sahibinin bu işleme faaliyetlerine yönelik açık rızasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. 

Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, kişisel veri sahiplerinin ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

(ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir. 

Örnek: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işe giriş sağlık raporunun alınmasının zorunlu olması nedeniyle sağlık bilgilerinin elde edilmesi.  

 

(iii) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

Örnek: İşyerinde iş kazası geçiren işçinin kimlik bilgilerinin şirket çalışanı tarafından hastanede doktorlara verilmesi.

 

(iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. 

Örnek: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca iş sözleşmesinin yazılı yapılma zorunluluğu nedeniyle kişisel bilgilerin elde edilmesi

(v) Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Örnek: İşçi ve işveren arasındaki İş Uyuşmazlığında ya da başka nedenlerle Mahkeme kararıyla talep edilen bilgilerin mahkemeye sunulması.

 

(vi) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir. 

Örnek: İş Başvurusu yapanların iletişim bilgilerini, iş başvurusu yapılmasına imkân veren internet sitelerinde yayımlanması. 

(vii) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Örnek: İspat niteliği taşıyan işçiye ait güvenlik bilgi ve belgelerinin (sabıka kaydı, güvenlik soruşturma belgeleri gibi) saklanması ve gerekli olduğu anda kullanılması.

 

(viii)  Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri verileri işlenebilecektir.

Örnek: İşyerine ait bina ve tesislerde güvenlik amaçlı olarak kamera kaydı yapılması.

 

 7.1.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir: 

 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

 

8. Bölüm

 

8. Bina, Tesis Girişleri İle Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

 

8.1. Tayaş Gıda San. Ve Tic. Aş Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin Bina, Tesis Girişlerinde Ve İçerisinde Yürütülen Kamera İle İzleme Faaliyeti

 

Bu bölümde Tayaş Gıda San. Ve Tic. AŞ ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin kamera ile izleme sistemine ilişkin açıklamalar yapılacak ve kişisel verilerin, gizliliğinin ve kişinin temel haklarının nasıl korumaya alındığına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

 

8.1.1. Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.

 

8.1.2. KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası İle İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır. 

 

8.1.3. Kamera İle İzleme Faaliyetinin Duyurulması

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.  

 

8.1.4. Kamera İle İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı Ve Amaçla Sınırlılık

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politikada sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, soyunma odaları, duş ve tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

 

8.1.5. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

8.1.6. Kamera İle İzleme Faaliyeti İle Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

 

Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel verileri muhafaza süresi 90 gün ile sınırlıdır.

 

8.1.7. İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği Ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

 

Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik sözleşmesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

 

8.2. Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. Bina, Tesis Girişlerinde Ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politikada belirtilen amaçlarla, Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. 

Misafir olarak Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Tayaş Gıda San. ve Tic. AŞ. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. Misafirlerin kimlik kartları alıkonulmamaktadır.

 

8.3. Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. Bina Ve Tesislerinde Ziyaretçilerine Sağlanan İnternet Erişimlerine İlişkin Kayıtların Saklanması 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politikada belirtilen amaçlarla; Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından bina ve tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir. 

Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik sözleşmesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

 

9. Bölüm

 

9. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Şartları

 

Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 5 ve 6. Maddesi ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamen ortadan kalkması durumunda, veri sorumlusu tarafından re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

9.1. Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin Kişisel Verileri Silme, Yok Etme Ve Anonimleştirme Yükümlülüğü

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 5 inci ve 6 ncı maddeleri ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi gerekir.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesinde KVK Kanunun 4 üncü maddesindeki genel ilkeler ile 12 nci maddesi kapsamında alınması gereken teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun hareket edilmesi zorunludur.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi işlemiyle ilgili uyguladığı yöntemleri ilgili politika ve prosedürlerinde açıklamakla yükümlüdür.

Veri sorumlusu, Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili kişinin talebi halinde uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer.

 

9.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Teknikleri

 

9.2.1. Kişisel Verilerin Silinmesi Ve Yok Edilmesi Teknikleri

 

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin yok edilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine kişisel verileri silebilir veya yok edebilir. Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından en çok kullanılan silme veya yok etme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 

(i) Fiziksel Olarak Yok Etme

Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

(ii) Yazılımdan Güvenli Olarak Silme

Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

 

(iii) Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

 

9.2.2. Kişisel Verileri Anonim Hale Getirme Teknikleri

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir. Veri sorumlusu, kişisel verilerin anonim hale getirilmesiyle ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş., hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında kişisel verileri anonimleştirebilmektedir.

KVK Kanunu’nun 28. maddesine uygun olarak; anonim hale getirilmiş olan kişisel veriler araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenebilir. Bu tür işlemeler KVK Kanunu kapsamı dışında olup, kişisel veri sahibinin açık rızası aranmayacaktır. Anonim hale getirilerek işlenen kişisel veriler KVK Kanunu kapsamı dışında olacağından Politikanın 10. Bölümünde düzenlenen haklar bu veriler için geçerli olmayacaktır. Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından en çok kullanılan anonimleştirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır.

 

(i) Maskeleme

 

Veri maskeleme ile kişisel verinin temel belirleyici bilgisini veri seti içerisinden çıkartılarak kişisel verinin anonim hale getirilmesi yöntemidir. 

Örnek: Kişisel veri sahibinin tanımlanmasını sağlayan isim, TC Kimlik No vb. bilginin çıkartılması yoluyla kişisel veri sahibinin tanımlanmasının imkânsız hale geldiği bir veri setine dönüştürülmesi.

 

(ii) Toplulaştırma

Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. 

Örnek: Çalışanların yaşlarının tek tek göstermeksizin X yaşında Z kadar çalışan bulunduğunun ortaya konulması.

 

(iii) Veri Türetme

Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. 

Örnek: Doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

 

(iv) Veri Karma  

Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır. 

 

Örnek: Ses kayıtlarının niteliğinin ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.  değiştirilerek sesler ile veri sahibi kişinin

 

 

9.2.3. Kişisel Verileri Resen Silme, Yok Etme Ve Anonim Hale Getirme Süreleri

 

(1) Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından “Kişisel veri saklama ve imha politikası oluşturulmuş olup, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğü kapsamında ilk periyodik imha işleminde, kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

(2) Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, imha edilecek dokümanların niteliği, imha ve yok etme teknikleri Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından oluşturulan kişisel veri saklama ve imha politikasında belirlenmiştir.

(3) Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. manuel ya da elektronik ortamda kaydettiği kişisel verilerin kullanma amaçları sona erdiğinde ve mevzuatta öngörülen saklama sürelerinin sonuna gelindiğinde, oluşturduğu politikaya uygun olarak imha edecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

 

9.2.4. Kişisel Verileri İlgili Kişinin Talep Etmesi Halinde, Silme Ve Yok Etme Süreleri

 

İlgili kişi, KVK Kanunun 13. maddesine istinaden veri sorumlusuna başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.

b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde bu Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder. 

c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusunca KVK Kanunun 13. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

 

10. Bölüm

 

10. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları; Bu Hakların Kullanılması Ve Değerlendirilmesi Usulü

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.  KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir ve Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

 

10.1    Veri Sahibinin Hakları Ve Bu Haklarını Kullanması

 

10.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

10.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

 

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda 10.1.1.’de sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 10.1.1.’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler: 

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

10.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

 

Kişisel Veri Sahipleri bu bölümün 10.1.1. Başlığı altında sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formunu doldurup imzalayarak Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’ye ücretsiz olarak iletebileceklerdir: www.tayas.com.tr adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi, İhsan Dede Caddesi 800. Sokak No:122 Gebze / Kocaeli adresine iletilmesi.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

10.1.4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

 

10.2. Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin Başvurulara Cevap Vermesi

Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili kişilerden topladığı kişisel veriler dolayısıyla başvurusu sahiplerine cevap verebilir.

 

10.2.1. Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

 

Kişisel veri sahibinin, bu bölümün 10.1.3. başlıklı kısmında yer alan usule uygun olarak talebini Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’ye iletmesi durumunda Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVK Kurulunca bir ücret öngörülmesi hâlinde, Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.  tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

10.2.2. Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebileceği Bilgiler

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

10.2.3. Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunu Reddetme Hakkı

 

Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması
 • Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.
 • Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

 

Ek-1 Tanımlar

 

Açık rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim hale getirme

 

: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Ör: Maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi. 
Başvuru Formu : Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu”.
İş Başvurusunda Bulunanlar : Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’ye herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketin incelemesine açmış olan gerçek kişiler.
Kişisel verilerin işlenmesi

 

: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel veri sahibi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; çalışanlar.
Kişisel veri

 

: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.
Özel nitelikli kişisel veri

 

: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler. 
Tedarikçi  : Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin ticari faaliyetlerini yürütürken şirketin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak hizmet sunan taraflar. 
Tedarikçi Çalışanı   Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.  ’nin ticari faaliyetlerini yürütürken şirketin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak hizmet sunan gerçek ya da tüzel kişilerin çalışanları 
Üçüncü Kişi : Politika kapsamında farklı bir şekilde tanımlanmamış olan, kişisel verileri Politika kapsamında işlenen gerçek kişiler (Çalışanların aile bireyleri ve eski çalışanlar). 
Veri işleyen

 

: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi. Örneğin, Tayaş Gıda San. Ve Tic. AŞ’nin çalışanlarının kişisel verilerini tutan insan kaynakları departmanı, bilgi işlem departmanı, finans ve muhasebe departmanı vb.   
Veri sorumlusu

 

: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi.
Ziyaretçi  : Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan ziyaretçi konumundaki gerçek kişiler. 
 

K. 4 İş Başvurusu Yapanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi

 

Kişisel Verilerin Toplanması Ve İşlenmesi Hakların Kullanılması Ve Başvuru
İş Başvurusu Yapanların işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri ile işin niteliğine göre toplanan özel nitelikli kişisel verileri, Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş. tarafından; Politikanın 4.2. Bölümü ile 7. Bölümünde belirtilen ve aşağıda sıralanan amaçlarla işlenmektedir: 

•       İş Başvurusu Yapanların niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,

•       Gerektiği takdirde, İş Başvurusu Yapanların ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip İş Başvurusu Yapan hakkında araştırma yapmak,

•       Başvuru ve işe alım süreci hakkında İş Başvurusu Yapan ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,

•       İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak,

•       Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’nin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

 

İş Başvurusu Yapanların kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilmektedir:

•       Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu;

•       İş Başvurusu Yapanların Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’ye e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler;

•       İstihdam veya danışmanlık şirketleri;

 

•       Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında;

•       İş Başvurusu Yapan tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Tayaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.  tarafından yapılan araştırmalar;

Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.

 

 

 

 

 

 

İş Başvurusu Yapanlar da veri sahibi olmalarından kaynaklanan hakları ile ilgili taleplerini, Tayaş Gıda San. Ve Tic. A.Ş. ve Tayaş Mağazacılık A.Ş.’ye, bu Politikanın 10. Bölümünde açıklanan yöntemle iletebileceklerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizi Takip Edin

Bizden haberdar olmak için aşağıdaki formu doldurunuz.

Bu site softworks ile hazırlanmıştır.